در تاریخ: 0/03/31

:عنوان اطلاعیه

سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان


سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن

Quranst.pnu.ac.ir آزمون به صورت مجازی برگزار می شود و دانشجویان فرصت دارند از تاریخ 15/4/1400 الی 25/4/1400 با مراجعه به نشانی الکترونیکی

نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند