سوابق علمی و تحقیقاتی ریاست موسسه دکتر زکیه تلمادره ای