کتابخانه و سالن مطالعه موسسه

تجلیل از دانشجویان برتر رشته روانشناسی با حضور ریاست موسسه و دکتر میرزائیان در اردیبهشت 98

تصاویری از آزمایشگاه رشته علوم و مهندسی خاک

نمای بیرونی موسسه

نمایی از کتابخانه و سالن مطالعه موسسه