مقاله دانشجو یاسر قدمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مقاله دانشجو سیده ساناز عابد زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مقاله دوم دانشجو سید ساناز عابد زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی