نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه

Cv            

فائزه فقیهی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکترای زیست شناسی - تکوینی جانوری

از مهر97

 /upload/images/titr/2019/Faezeh Faghihi.pdf