ردیف

هیات علمی های مدعو

رشنه

مرتبه علمی

ردیف

هیات علمی های مدعو

رشنه

مرتبه علمی

1

دکتر سید حسن صالح نژاد

حسابداری

استادیار

2

دکتر محمد رضا بابایی

اقتصاد

استادیار

3

دکتر وحید امین

حسابداری

استادیار

4

دکتر رمضان غلامی

مدیریت بازرگانی

استادیار

5

دکتر سید رسول معصومی

حسابداری

استادیار

6

دکتر علیرضا زمانیان

مدیریت بازرگانی

استادیار

7

دکتر یاسمن خلیلی

حسابداری

استادیار

8

دکتر جمشید سالار

مدیریت بازرگانی

استادیار

9

دکتر علی ذبیحی

حسابداری

استادیار

10

دکتر داوود درویشی

ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات

استادیار

11

دکتر رحمان غفاری

مدیریت دولتی

استادیار

12

دکتر ارشاد صادقی طوسی

فیزیک

استادیار