معرفی مدیران  گروه

رشته ها

مقطع

مدیر گروه

مرتبه علمی

حسابداری

کارشناسی ارشد

آقای دکتر سید حسن صالح نژاد

استادیار

حسابداری

کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آقای سید محمد موسی زاده

مربی

مدیریت بازرگانی

کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

آقای دکتر احسان کثیری

مربی

مدیریت بیمه و صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

آقای دکتر احسان کثیری

مربی

روانشناسی

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر ایمان عبدی