نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه

شماره تماس

محمد حسین داودیان

معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

از مهر 1385

33136800 33136801