نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه

شماره تماس

مبینا کلانتری

معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی ارشد 

از مهر 1398

01133136809