نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه

شماره تماس

رحمت اله شفاعی

معاونت اداری و مالی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

از مهر 1394

 33136801