معرفی اعضای  هیات موسس  موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش

اعضای موسسین

تحصیلات                                                مرتبه علمی

دکتر حسین فقیهی

دکترای زبان و ادبیات فارسی              دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر زکیه تلمادره ای

دکترای حشره شناسی پزشکی                  دانشیار دانشگاه

                                                        علوم پزشکی تهران                   

دکتر فائزه فقیهی

دکترای زیست شناسی - تکوینی جانوری     استادیار دانشگاه

                                                                علوم پزشکی تهران

دکتر ذوالفقار علامی

دکترای زبان و ادبیات فارسی           دانشیار دانشگاه الزهرا

حجت الاسلام دکتر عباسعلی ابراهیمی

دکترای زبان شناسی     

آقای سعید فقیهی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

آقای علیرضا کلانتری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی