آدرس کامل :   ساري کيلومتر 5 جاده ساري- قائمشهر جنب هتل نويد (شرفدارکلاي سفلي) - موسسه راهيان نوین دانش ساري

تلفن :   01133136801

نمابر :   01133136800

پست الکترونیکی:info@rnsari.ac.ir