آدرس کامل :   ساري کيلومتر 5 جاده ساري- قائمشهر جنب هتل نويد (شرفدارکلاي سفلي) - موسسه راهيان نوین دانش ساري

تلفن :   01133136801

نمابر :   01133136800

کد پستی : 4849154553

پست الکترونیکی:info@rnsari.ac.ir 

   rnsari.ac@gmail.com