معرفی اعضای هیات امنا ء موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش

اعضای هیات امناء

سمت

دکتر حمیده عدالت

رئیس هیات امناء

دکتر سید رسول موسوی حاجی

نماینده وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

دکتر زکیه تلمادره ای

ریاست موسسه و عضو هیات امناء

دکتر حسین فقیهی

عضو هیات امناء

دکتر احمد علی عنایتی

عضو هیات امناء

دکتر محمد صادق علیانی

عضو هیات امناء

آقای علیرضا کلانتری

عضو هیات امناء

آقای سید محمد رضا خضری

عضو هیات امناء

حجت الاسلام اکبر رادمهر

عضو هیات امناء

 

نماینده محترم استاندار مازندران