در تاریخ: 99/12/12

:عنوان اطلاعیه

ثبت نام آزمون سراسری سال1400


زمان شروع ثبت نام ازروز یکشنبه 10اسفند1399 لغایت روزچهارشنبه13اسفند1399 می باشددرسایت سازمان سنجش