در تاریخ: 1/12/03

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه امور مالی موسسه


اطلاعیه        

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند که کلیه امور مربوط به مالی (شهریه) در طول هفته از روز شنبه لغایت چهارشنبه لنجام پذیر است مقتضی است مراجعین محترم موارد فوق را رعایت نمایند ضمنا پرداخت غیرحضوری نیز در سایت دانشگاه فعال میباشد.

امورمالی دانشگاه