در تاریخ: 1/10/23

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری امتحانات روز شنبه 24 دی ماه


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

  کلیه امتحانات روز شنبه  24  دی ماه ، طبق برنامه مقرر برقرار میباشد.

لطفاً در ساعات امتحانی خود حضور به عمل رسانید