در تاریخ: 3/02/24

:عنوان اطلاعیه

پرداخت شهریه


اطلاعیه

دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش با توجه به نزدیک شدن امتحانات مقتضی است نسبت به تسویه حساب شهریه تا 10 خرداد ماه اقدام نموده تا برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان با مشکل مواجه نشوند.پرداخت شهریه از طریق سایت نیز امکان پذیر است. 

شماره کارت: 6037991899967750

شماره حساب: 0108417163001

                                امور مالی موسسه