در تاریخ: 2/08/03

:عنوان اطلاعیه

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه


در راستای ترویج اولویت های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مرجعیت و دیپلماسی علمی،فناوری و نوآوری آموزش پژوهش و برون داد هدفمند نوآوری فرهنگی شاگرد فناور و نوآورپروری و تولید خدمت ، ثروت و سرمایه از دانش و همچنین در راستای اجرای مفاد آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی مصوب 20/12/1401 این آیین نامه با اهداف ذیل تدوین شد:

ترویج الگوهای موفق و موثر

تکریم انگیزه و بزرگداشت دانشجویان نمونه

ارتقای انگیزه فعالیت های علمی و فرهنگی

تشویق دانشجویان به پرورش همزمان ابعاد مختلف آموزشی پژوهشی فرهنگی و اخلاقی

هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی پژوهشی.