در تاریخ: 2/03/01

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه امور مالی موسسه


دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش با توجه به نزدیک شدن امتحانات مقتضی است نسبت به تسویه حساب شهریه تا 10 خرداد اقدام نموده تا برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان با مشکل مواجه نشوند.پرداخت شهریه از طریق سایت نیز امکان پذیر است.

شماره کارت :6037991899967750           شماره حساب:0108417163001