در تاریخ: 2/02/07

:عنوان اطلاعیه

کارگاه مقاله نویسی در مجلات معتبر


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

دانشگاه راهیان نوین دانش ساری برگزار میکند:

کارگاه مقاله نویسی در مجلات معتبر

مدرس دوره : آقای دکتر موسوی چلک

تاریخ برگزاری پنجشنبه 14 اردیبهشت ( ساعت 8.30 صبح)