در تاریخ: 1/03/16

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان


دانشجویان گرامی می توانند پس از  تسویه حساب مالی جهت اطلاع از تاریخ امتحانات کارت ورود به جلسه نیمسال دوم 1401-1400 با مراجعه به سامانه آموزشی دریافت  نمایند.

آموزش