در تاریخ: 0/03/22

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه پرداخت شهریه


اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی با توجه به شروع امتحانات لطفا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام تا برای شرکت در امتحانات و دریافت نمرات دچار مشکل نشوید 

امور مالی موسسه