در تاریخ: 1/12/07

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص دیابت


هشت نسخه از بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص دیابت که توسط اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی با عنوان دیابت،پیشگیری از عوارض و بهبود سبک زندگی تهیه شده است.

نسخه 1

 

نسخه 2

نسخه 3

نسخه 4

نسخه 5

نسخه 6

نسخه 7

نسخه 8