در تاریخ: 1/07/02

:عنوان اطلاعیه

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد ترم اول (ورودی 1401)


برنامه درسی رشته حسابداری

برنامه درسی رشنه مدیریت بازرگانی 

برنامه درسی رشته روانشناسی تربیتی 

برنامه درسی رشته حقوق عمومی

برنامه درسی رشته روانشناسی عمومی