نیمسال تابستان نیمسال دوم        نیمسال اول  
98/04/22 تا 98/05/31 97/11/27 تا 98/03/23 97/6/31تا97/10/20