در تاریخ: 99/09/16

:عنوان اطلاعیه

به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش وفناوری دعوت از اساتید ودانشجویان به صورت مجازی جهت شرکت درسخنرانی


لینک ورود به جلسهhttps://lms.ricest.ac.ir/pajouhesh

یکشنبه99/09/23وشنبه 99/19/22چهار شنبه 99/9/19وسه شنبه 99/9/18ساعت 13:30-13زمان 13-13:30دوشنبه 99/09/17