در تاریخ: 99/09/11

:عنوان اطلاعیه

ضمن تبریک هفته بسیج ومعرفی پرتال جامع شهدای دانشجو


سازمان بسیج دانشجویی مبنی برمعرفی پرتال جامع شهدای دانشجوبه عنوان یک مرجع برای تحقیقات دانشگاهی وتولیدات فرهنگی وهنری

لینک این سامانه به آدرس:www.shohsdayedaneshjoo.ir