در تاریخ: 99/04/29

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال تابستان 99-98


باسمه تعالی

اطلاعیه ترم تابستان 99

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، نیمسال تابستانی سال تحصیلی 99-1398 در موسسه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد..

هر دانشجو می تواند حداکثر 6 واحد انتخاب نماید.

  • انتخاب واحد دانشجویان  از 29 تیر تا1مرداد 1399
  • شروع کلاس ها 1 مرداد لغایت 30 مرداد 1399
  • امتحانات 1 شهریور تا 5 شهریور

آموزش