در تاریخ: 99/03/13

:عنوان اطلاعیه

اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات


بسمه تعالی

اطلاعیه

دانشجویان گرامی می توانند پس از تسویه حساب مالی از تاریخ 99/03/18 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به سایت موسسه مراجعه نمایند.

آموزش