در تاریخ: 98/10/24

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98


باسمه تعالي

اطلاعيه

 

 زمان انتخاب واحد  نيمسال دوم 99-98  به صورت اينترنتي به شرح ذيل اعلام مي گردد.  

 

تاريخ

مقطع ورشته

انتخاب واحد

98/11/14 لغایت 98/11/21

كليه رشته ها

شروع کلاس

98/11/26

كليه رشته ها

خاتمه کلاس ها

99/3/22

كليه رشته ها

حذف و اضافه

98/12/10 لغايت 98/12/15  

كليه رشته ها

حذف اضطراری

99/2/06

كليه رشته ها

امتحانات

99/03/24 لغایت  99/4/5

كليه رشته ها

امتحانات كارگاهي و آزمايشگاهي

99/3/10 لغایت 99/3/13

كليه رشته ها