مقاله دانشجو یاسر قدمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی